V200 105
V200 105

411 - Prignitzer Eisenbahn Gesellschaft mbH - Putlitz