V200 112
V200 112
421 - Prignitzer Eisenbahn Gesellschaft mbH - Putlitz