V200 121
V200 121
427 - Prignitzer Eisenbahn Gesellschaft mbH - Putlitz