V200 145
V200 145

423 - Prignitzer Eisenbahn Gesellschaft mbH - Putlitz