V200 145
V200 145
423 - Prignitzer Eisenbahn Gesellschaft mbH - Putlitz